Rurashanchi

Ministerionchi yarpaykan llapan runa alli kawananpämi, Tayta Diospa willacuyninta chasquikur y yachakur alli goyänanpaj, chayno Espiritu Santupa yanapayninwan alli kawananpaj. Llapanta ruraykanchi institucionkuna, yanasakuna yanapämaptinchimi.