Video Aniversariopita

 

Runa shimichu Tayta Diosta alabananpaj shuntac¨äshan

 

IV ANIVERSARIO QUECHUA