Video Gueshyacunapita

 

Tuberculosis Gueshya

 

ALLIMI LIMYU CAY QUECHUA HUALLAGA

 

LOMBROCES QUECHUA HUALLAGA[1]

 

CHINRAS CUNA GUESHYATA PURICHIN